כללי

1. האתר "CaricatureMaker.PRO" (להלן "האתר") הינו בבעלותה והפעלתה של חברת לייק טו בי בע"מ (להלן "המפעיל" או "החברה") מישראל, ועובד על שרת הממוקם באירופה.

2. האתר מספק למשתמשים רשומים ולא רשומים (להלן "משתמש") את היכולת ליצור יצירות גרפיות נגזרות, לרבות קריקטורות (להלן "שירות") שיוצרו על ידי מחשב (להלן "יצירה ממוחשבת") תוך שימוש בתוכן גרפי הקיים באתר עם או בלי התמונות שהועלו על ידי המשתמש (להלן "התוכן").

3. האתר מאפשר למשתמשים לרכוש מנוי בתשלום המעניק גישה לאזורים מוגבלים של האתר (להלן "המנוי") או להזמין בתשלום שירות ויצירה שנוצרת במיוחד עבור המשתמש (להלן "יצירה מוזמנת"). המשתמשים שרכשו כל שירות באתר יקראו להלן "לקוחות".

4. האתר מאפשר לחלק מהמשתמשים לפרסם בתשלום את שירותיהם (להלן "מפרסמים") כלפי משתמשים אחרים באמצעות מיקום פרסומות, לוגואים או תמונות/איורי המוצרים שלהם באזורים השונים של האתר ואתרים נוספים של המפעיל. (להלן "הפרסומת")

5. השימוש באתר יהווה ראיה להסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי התקנון ו/או לתנאי כלשהו אנא אל תשתמש בשירותי האתר.

6. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

7. תקנון זה עודכן לאחרונה ביום 20/1/2019. תנאי השימוש באתר ותקנון זה ניתנים לשינוי בכל עת וללא מתן הודעה מראש על-ידי החברה.

תנאי שירות

6. למפעיל הזכות לשנות את תחומי השירות, המנוי והפרסום וכן את תעריפיהם בכל עת, בלי הודעה מראש.

7. במקרה של שינוי במחירי השירות, הלקוח ימשיך להשתמש בשירות באותו מחיר עד לתום התקופה/סיום מחזור החיוב האחרון, והמפעיל רשאי לחייב את הלקוח בתנאים החדשים.

8. הלקוח רשאי לסיים את המנוי בכל עת והוא רשאי להשתמש בשירות עד תום תקופת המנוי בתשלום. אין החזר כספי, למעט מקרים מיוחדים, לדוגמה, אם האתר לא עבד מרגע המנוי עד לביטולו.

9. הלקוח יכול גם לשנות את המסלול של המנוי. במקרה של מעבר למסלול יקר יותר, הוא ישלם את ההפרש במחיר. במקרה של מעבר למסלול זול יותר, הלקוח יחכה עד סוף המנוי הקודם ולאחר מכן להתחיל מסלול חדש. בכל מקרה של מעבר בין המסלולים, הלקוח לא יקבל החזר עבור השירות.

10. המפעיל רשאי להגביל גישה לכל מנוי למכשיר אחד בלבד או לפתוח למכשירים נוספים, בכפוף לשיקוליו הפרטיים.

11. התשלום עבור מנוי מעובד באמצעות PayPal או 2Checkout בדולרים אמריקניים לפי שער העדכני המוצג על ידם.

12. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

תנאי שימוש

12. הלקוח או המשתמשים מטעמו יכולים להשתמש בשירות בתוך תקופת המנוי ובמהלכה.

13. הלקוח אחראי על המשתמשים מטעמו ועל השימוש שלהם בשירות.

14. הלקוח מתחייב להשתמש בגישה לשירות למטרות אישיות ובשום מקרה לא יפרסם את הסיסמאות לשירות ובאתר בגישה ציבורית ו / או יעביר אותם לאנשים אחרים, למעט משתמשים המשתמשים באותו מכשיר.

15. הלקוח מתחייב להשתמש בשירות בקנה מידה סביר – עד 150 קריקטורות ביום עבור מנוי PRO לעורך הקריקטורות המקוון ועד 720 קריקטורות ביום עבור מנוי BOOTH – עבור קריקטורה – צילום קיוסק. אם חריגה ממגבלה זו, עומס השרת הוא אפשרי, אשר יכול להוביל לכשלים ולהאטה בשירות, עד נפילת האתר.

16. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע באתר ובתוכן שינויים ו/או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה ו/או המוצרים שמקורם באתר, למעט התוכן שיצר באמצעות האתר, תוך שמירה על זכויות היוצרים וזכויות השימוש המפורטים בתקנון זה.

17. המשתמש אינו רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של החברה או של צד ג’ כלשהו. כמו-כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת “סוסים טרויאנים”, “וירוסים”, “תולעים” וכיוצ”ב תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק.

18. חל על המשתמש איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומרים: בלתי חוקיים, בלתי מוסריים, מאיימים, גסים, בוטים, גזעניים, מעליבים, שיש בהם משום לשון הרע, שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין, בעלי אופי פורנוגרפי או בעלי אופי מיני בוטה, המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, המנוגדים לחוק הגנת הפרטיות וכיוצ”ב.

הגבלת אחריות

19. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים בשום דרך או צורה שהיא לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו לך ו/או למשתמש באתר ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או מהזמנת שירותים ומוצרים שהוצאו לך על-ידי האתר. הנך מתחייב כי אתה תהא האחראי הבלעדי לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו אשר ראה עצמו נפגע מן היצירה.

20. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (“AS-IS”) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השימוש, השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר יעשו על אחריותך הבלעדית בלבד.

21. המפעיל אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו וללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש באתר.

22. המפעיל אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא ישא בכל אחריות בקשר לכך.

23. המפעיל לא יהיה אחראי להזמנות ו/או מוצרים שיסופקו ו/או ירכשו על ידך באמצעות ו/או על ידי האתרים המקושרים או המפרסמים באתר. מבלי לגרוע מהאמור, המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו לך ו/או למשתמש באתר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע או התכנים המתפרסמים באתר ו/או באתר המקושר.

24. המפעיל עושה כל מאמץ כדי שהמשתמשים והלקוחות יהיו שבעי רצון מהיצירה הממוחשבת או היצירה המוזמנת, אולם המפעיל לא שא באחריות ולא יחויב לתת זיכוי כספי עקב חוסר שביעות רצון המשתמש או הלקוח מהיצירה שכן מדובר ביצירת אומנות הניתנת לפרשניות שונות.

25. מהירות השירות תלויה הן במשקל התוכן והן באיכות החיבור של המשתמש לאינטרנט. בכל מקרה, מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק שיובא למשתמש בשירות עקב שינויי מהירות הצגת התוכן ואף כשלים בהצגתו וביצירתו.

26. במקרה של הפסקה מוחלטת של השירות עקב בעיות טכניות באתר, למשך תקופה של 1 עד 4 שעות, המפעיל יאריך את המנוי ליום. מ 7 עד 24 שעות – במשך 2 ימים. כשלים בשירות מעל 24 שעות ניתן לפצות על ידי החזר חלקי של עלות המנוי, או על ידי חידוש חינם שלה, כפי שהוסכם עם הלקוח.

27. מובהר, כי החברה אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, מחירו וכיוצ”ב והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה, אם וככל שתבוצע, שמקורה בטעות כאמור.

קניין רוחני – זכויות יוצרים וזכויות שימוש

28. אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.

29. המפעיל הוא הבעלים של כל זכויות היוצרים על התוכן באתר, לרבות התוכן הגרפי, הכתוב ועל התוכן הנגזר שנוצר על ידי המשתמש (למעט תמונות המשתמש).

30. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לאחסן במאגרי מידע, או בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן נתנה החברה את הסכמתה מראש ובכתב.

31. למשתמש האתר לרבות מנוי בתשלום, ניתנת זכות שימוש לא-בלעדית בתוכן וביצירה הנגזרת. המשתמש ו/או המנוי אינו רשאי להשתמש ביצירות ובתוכן לצרכים מסחריים, או להעביר לצד ג' לשימוש זה. והוא אינו רשאי לפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, ואף לא לשכפל, לצלם, להעתיק ו/או להדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה בכל דרך שהיא, אלא אם צוין אחרת בפרסום של השירות שהלקוח רכש מנוי (כגון הדפסה על מתנה לאדם מסוים), או אם הוענק לו רשיון מהחברה המפורט בחשבונית המס, ולאחר ששילם את מלוא התמורה לחברה עבור היצירה.

32. החברה רשאית לחתום על היצירה והמוצר באמצעות לוגו ו/או כתובת האתר ו/או שם מסחרי ו/או כל כותרת שתמצא לנכון.

33. במקרה של העברת המוצר עם היצירה לגורם אחר, הזכויות וההתחייבויות שחלו על הרוכש יחולו גם על הגורם שקיבל את היצירה, בין אם קיבלה בתמורה או במתנה.

34. החברה רשאית להציג את היצירה ו/או המוצר או חלק ממנו לאחר חודש ממועד האספקה ואילך, זאת לשם הדגמת המוצר באתר. רוכש המוצר יהיה רשאי להודיע להחברה להימנע לעשות כן, ובלבד שעשה זאת בכתב ובמפורש.

35. החברה רשאית להשתמש ביצירה במלואה ו/או בחלקים ממנה לשם יצירת ומכירת יצירות חדשות ויצירות נגזרות, רוכש היצירה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בנוגע לזכויות, תמלוגים ו/או פיצויי כלשהו בגין היצירה ו/או חלקים ממנה.

36. הלקוח מצהיר כי הינו הבעלים של כל הזכויות בתכנים המועברים על-ידו להחברה והמועלים על-ידו לאתר, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים של התכנים.

הדין החל וסמכות שיפוט

37. בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

38. פרשנותו ואכיפתו של תקנון  זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

38. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה או צומצמה, על ידי הערכאה השיפוטית.